Par Finanšu nozares arodbiedrību

2006. gadā Latvijā tika nodibināta SEB bankas arodorganizācija. Arodorganizācijas dibināšanas iemesls bija darbinieku vēlme apvienoties, lai risinātu dažādus darba jautājumus un radītu darbinieku atzītu pārstāvniecību attiecībās ar darba devēju. Sākumā, lai taupītu līdzekļus un uzreiz neuzņemtos administratīvo slogu, SEB arodorganizācija iesaistījās lielākā arodbiedrībā kā dalīborganizācija.

2007. gadā SEB arodorganizācija paraksta pirmo koplīgumu ar SEB banku. Koplīguma termiņš ir viens gads. Koplīgums nostiprina darba devēja piešķirtos sociālos labumus un papildus, sadarbībā ar arodorganizāciju tiek radīti jauni sociālās bāzes uzlabojumi. Kā, piemēram, darba devēja maksātos uzkrājumus 3 pensijas līmenim var arī transformēt par uzkrāto apdrošināšanu.

2008. gada beigās SEB arodorganizācijai bija jāpiedalās aktivitātēs, kas skāra lielu daļu arodorganizācijas biedru. Tobrīd ārējie notikumi pasaules ekonomikā un iekšējie – Latvijas finanšu krīze – ļoti nopietni ietekmēja Latvijas darba tirgu. Vairumā finanšu institūciju notika izmaksu samazināšana, darbības pārstrukturizācija; dažas pat tika slēgtas vai likvidētas. Dotajā brīdī arodorganizācija bija reāls un iedarbīgs biedru instruments savu interešu pārstāvēšanā. Sadarbībā ar arodorganizāciju biedriem tika radīts kompensāciju un sociālās aizsardzības mehānisms.

2009. gadā tika noslēgts nākošais beztermiņa koplīgums. Koplīgumā kā puses jau tika pārstāvētas SEB banka, SEB līzings un SEB arodorganizācija. Būtiskākais panākums koplīgumam bija sociālo labumu saglabāšana, jo tobrīd Latvijā visasāk varēja izjust krīzes ietekmi uz tautsaimniecību.

2011. un 2012. gadā SEB banka korporatīvajā ilgtspējas indeksā saņēma balvu zelta kategorijā. Ilgtspējas indeksa vērtēšanā kā atsevišķa komponente ir darbinieku darba vide un sadarbība starp darba devēju un darba ņēmējiem un to pārstāvniecības biedrībām.

2012. gada sākumā tika noslēgts vērienīgs koplīgums, kurš aptvēra jau visus Latvijas SEB grupas uzņēmumus – AS "SEB banka", SIA "SEB līzings", AAS "SEB dzīvības apdrošināšana", IP AS "SEB Wealth Management", AS "SEB atklātais pensiju fonds" un SEB arodorganizācija. Kopā ap 1300 darbinieku tika apvienoti vienā koplīgumā.

Kopš dibināšanas un sadarbības paša sākuma SEB arodorganizācija ir darba devēja partneris arī ikdienas darbā. Šajā laikā SEB arodorganizācija ir piedalījusies vairāku simtu jautājumu un problēmu risināšanā darba attiecībās starp biedriem un darba devēju. Ikdienā ir veicamas pārstāvniecības, vidutāja, samierinātāja un kontroles funkcijas, kas ļauj uz daudziem procesiem skatīties objektīvāk, šādi uzlabojot darba vidi biedriem.

2012. gada nogalē, pieaugot kolēģu un bijušu biedru interesei no citām finanšu institūcijām, tika pieņemts lēmums izveidot neatkarīgu arodbiedrību, kurā integrējās SEB arodorganizācija un biedri no citām finanšu institūcijām. Arodbiedrības nosaukums „Finanšu nozares arodbiedrība” (FNA) tika izveidots no nozares nosaukuma, kurā darbojas lielākā un būtiskākā biedru daļa, viņi šajā nozarē profesionāli ir speciālisti, eksperti, daļu vadītāji, pārvalžu vadītāji, filiāļu vadītāji un uzņēmumu vadītāji.

2014. gada 7. februārī Finanšu nozares arodbiedrība parakstīja vērienīgāko koplīgumu banku sektorā Baltijā. Finanšu nozares arodbiedrība un SEB grupas uzņēmumi Latvijā ir parakstījusi vērienīgāko koplīgumu banku nozarē. Baltijas mērogā tas ir ļoti svarīgs notikums finanšu sektorā strādājošajiem darba ņēmējiem un darba devējiem, jo koplīgumā nostiprinātās normas būtiski uzlabo darba ņēmēju darba un sociālās garantijas un atrunā partnerattiecību kārtību starp darba devēju, darba ņēmēju un FNA.


FNA galvenās vērtības ir:
Biedrs ir biedrības īpašnieks un tās darbības noteicējs;
Profesionāla un kompetenta biedru interešu pārstāvēšana;
Biedrības caurspīdīga darbība un finanšu pārvaldība;
Biedrības neatkarība darbībā un lēmumu pieņemšanā.

FNA