Paplašināta informācija

2012. gada 22.novembrī ir reģistrēta Finanšu nozares arodbiedrība (turpmāk – FNA).

FNA arodbiedrības labuma guvēji un īpašnieki ir tās biedri, tādēļ FNA struktūra un pārvalde saskaņā ar statūtiem ir būvēta uz caurspīdīguma un atklātības principiem. Regulāri biedri saņems valdes atskaites par darbību un naudas līdzekļu izlietojumu.

Naudas līdzekļi saskaņā ar statūtiem tiks izlietoti FNA darbības nodrošināšanai un katra individuālā biedra uzkrājumu veidošanai un apdrošināšanai.

Saziņai ar biedriem izmantos mājas lapu un reģistrēto e-pastu, kas ļaus katram biedram operatīvi sazināties ar FNA, saņemt aktuālo informāciju un sniegt savus komentārus. Šādi operatīvi varēs aptaujāt biedrus par FNA valdes lemšanai nodotiem būtiskiem jautājumiem.

FNA valde sastāv no pieciem valdes locekļiem, kas ir arī darba veicēji un FNA uzdevumu izpildītāji.

FNA mērķis – savu biedru darba, ekonomisko, profesionālo, sociālo tiesību un interešu aizstāvēšana, pārstāvēšana un veicināšana.

FNA uzdevumi ir:

  • aizsargāt savu biedru tiesības un pārstāvēt to intereses attiecībās ar trešām personām;
  • atbilstoši iespējām nodrošināt katram biedram socialo palīdzību nelaimes, darba nespējas un / vai darba zaudēšanas gadījumos;
  • atbilstoši katra biedra iemaksām veidot un uzturēt katra biedra sociālo uzkrājumu un stabilitātes pamata bāzi;
  • sagatavot un slēgt ģenerālvienošanās, darba koplīgumus un citas vienošanās ar darba devējiem par strādājošo darba un sociālekonomiskajiem jautājumiem, kā arī kontrolēt to izpildi;
  • sniegt konsultācijas un juridisko palīdzību arodbiedrības biedriem;
  • ierosināt un sniegt priekšlikumus par izmaiņām normatīvajos aktos;
  • veidot arodbiedrības sociālās palīdzības un apdrošināšanas fondus;
  • informēt arodbiedrības biedrus par arodbiedrības darbību, izdot arodbiedrības informatīvos izdevumus un materiālus;
  • pildīt strīdu šķīrējas funkcijas strīdos starp biedriem, kā arī starp biedriem un trešajām personām;
  • pilnveidot starptautisko sadarbību, stiprināt starptautiskos sakarus.


Iestāšanās FNA ir brīvprātīga un biedru nauda ir 7,00 EUR mēnesī. Biedru naudas maksā ir ietverts: darbs (strādājošie saņems algu atbilstoši ieguldītajam darbam), telekomunikācijas, telpas, juridiskais nodrošinājums, grāmatvedības pakalpojumi, mājas lapa, transports, neparedzētie izdevumi, biedru nelaimes gadījumu apdrošināšana un biedru individuālie uzkrājumi. Biedru individuālos uzkrājumus uzsāks veidot brīdī, kad FNA ieņēmumi gadā pārsniegs 35571.8 EUR.

Biedru individuālie uzkrājumi tiks uzskaitīti katra biedra individuālā līmenī.

FNA dalīborganizācijas ir FNA sastāvdaļas bez juridiskās personas statusa – dalīborganizācijas ir katra uzņēmuma biedru apvienības, kuras tieši nodarbosies ar jautājumu risināšanu katra uzņēmumu iekšienē. Nākotnē dalīborganizācijas veidos FNA konsultatīvo padomi.

FNA darbības pamatā ir statūtos noteikto pakalpojumu sniegšana biedriem, kuri ir veikuši biedru iemaksas. Tādēļ katram potenciālajam biedram ir jāsaprot kāpēc jāiestājas FNA. Pieredze rāda, ka biedriem iestāšanās mērķi ir dažādi un ne vienmēr atbilst statūtos noteiktajam.

Laipni lūdzam FNA!

FNA valde